Обучение за обучители със съвременни методи и в удобно за Вас време и място - присъствени, частично и присъствени квалификационни курсове.

Утвърдени програми от Министерството на образованието и науката (http://iropk.mon.bg) за обучение на педагогическите специалисти, по които се присъждат кредити
Заповядайте!

Програмата е насочена към развитие на умения на учителите по чужд език да адаптират педагогическата си практика според съвременната образователна парадигма, с фокус върху уменията и дейностите на ученика в традиционна и електронна среда.

[1]KremenskaInnovationBL1.pdf[1]KremenskaInnovationBL1.pdf

Програмата е насочена към развитие на умения на учителите по чужд език да адаптират педагогическата си практика според съвременната образователна парадигма, с фокус върху уменията и дейностите на ученика в традиционна и електронна среда.

KremenskaInnovationDL.pdfKremenskaInnovationDL.pdf